OPGELET DE PRIJZEN OP WEBSHOP ZIJN NIET BINDEND! Na het opsturen van de bestelling krijgt u nadien nog een juiste offerte. De beschikbaarheid en transportkosten moeten steeds nagekeken worden.

Algemene voorwaarden
 1   Betaling
Betaling gebeurt cash of via payconiq bij afhaling of bij leveringen (nooit op voorhand voor verhuur) tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen.  In geval van wanbetaling is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, een interest van 15% vanaf factuurdatum en een verhoging van 15% op het factuurbedrag met een minimum van € 150,- van toepassing.
In geval van faling van de klant wordt de klant of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde huurgelden alsook voor het onmiddellijk terugbezorgen van alle materialen. Verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper zolang ze niet betaald zijn.


2 Legitimatie

De huurder dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort/ rijbewijs/identiteitskaart)

3 Levering goederen
TentenEvent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig of niet juist afleveren van de goederen. Voor leveringen worden transportkosten aangerekend. Bij afwezigheid van de huurder en helpers worden extra (plaatsings-) kosten aangerekend.

Indien de plaats waar de tent dient te staan niet vrij en toegankelijk is voor de wagen (max. 20m van laad en losplaats - anders moet er extra hulp worden voorzien).

De betonblokken, stoelen en tafels worden uitgeladen door de huurder. Zo kan de verhuurder direct starten met de opbouw van de tent. Bij het ophalen staan de tafels en stoelen klaar aan de los- en laadplaats. 

De verhuurder bouwt mee op tot het hoofdkader staat van de tent dit is wanneer u kiest voor het opzetten en afbreken mits hulp huurder. De afwerking (plaatsen van zijpanelen, extra verankering,...) dient te gebeuren door de huurder.

Volgend aantal helpers moet u voorzien bij het opzetten en afbreken van de tenten indien u kiest "mits hulp huurder":

- Professionele partytent 4x6m: 1 helper

- Professionele partytent 4x8m en 5x8m: 2 helpers

- Professionele partytent 6x8m, 5x10m en 6x8m: 3 helpers
Voor het plaatsen van houten vloer moet steeds één persoon extra voorzien worden.

Bij afwezigheid van het aantal afgesproken helpers wordt er een extra kost aangerekend van 30 euro per persoon aangerekend voor het opbouwen en 20 euro voor het afbreken.


De huurder moet ook instaan voor de ongevallen veroorzaakt door de helpers die door de huurder zijn aangeworven; deze staan niet in dienstverband van de verhuurder en vallen niet onder zijn ongevallenverzekering. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de helpers, noch voor ongevallen die zij zelf oplopen, noch voor de ongevallen die zij aan derden veroorzaken.

Bij het ophalen van de tent moeten tafels afgekuist zijn en stoelen en tafels opgeplooid klaar staan aan de laadplaats om te kunnen inladen. Gelieve zijpanelen op te plooien en eventuele modder aan de onderkant te verwijderen (laatste niet van toepassing bij plaatsing door ons). De zijpanelen moeten droog opgeplooid worden (tenzij anders overeengekomen).


Houten vloer
De ondergrond dient relatief vlak te zijn, bij meer dan 8 cm hoogteverschil werk je best met een cassettevloer (dit kan ik spijtig genoeg niet aanbieden). Wij plaatsen enkel op gras of verharde ondergrond. Afstand tussen losplaats en locatie van plaatsing is max. 15 meter, indien verder moet er extra hulp worden voorzien. Indien deze voorwaarden niet voldaan zijn, zijn wij genoodzaakt om extra kosten aan te rekenen. Voor 50 m² houten vloer blijven wij 25 minuten extra bij het opzetten, voor 30 m²  is dit 15 minuten. 

Indien één of meerdere voorwaarden niet voldaan zijn, zijn wij genoodzaakt om extra kosten aan te rekenen van € 35 excl.BTW per uur.
Cassette vloer wordt geleverd door een andere leverancier. Hij brengt dit met een grote oplegger. Bekijk zeker of dit mogelijk is!


4 Afhalen en terugbrengen goederen
Bestellingen kunnen worden afgehaald en teruggebracht na  afspraak. De goederen dienen te worden teruggebracht in de originele verpakking of bak . De goederen worden in goede staat, droog en proper afgeleverd, anders worden er extra kosten aangerekend (deze worden ook direct gecontroleerd).

De goederen dienen bij afhaling door de huurder te worden nagekeken op mankementen. Klachten moeten binnen vier uur gemeld worden op  0477/738566. Laattijdige klachten worden niet aanvaard. 
 
5   Gehuurde zaken, tenten en accessoires 
Het is voor uw eigen veiligheid ten strengste verboden een hittebron te plaatsen onder/in de tenten. Onder hittebron wordt onder andere verstaan barbecues op gas, kolen en elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven, frituren en dergelijke. Voor het verwarmen van de tent(en)is de huurder verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheid- en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen en goedgekeurde apparatuur te gebruiken.  Het voorzien van verlichting van de tenten mag alleen gebeuren met behulp  van elektrische, geaarde, goedgekeurde verlichting.

Plakband en/of stickers op de zeilen zijn ten strengste verboden.
        
Ieder geval van onmacht, zoals ziekte, autopech,  sterfgeval, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt de overeenkomst van deze verhuur, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, geleden door de klant die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De klant zal Joris Verspecht te allen tijde vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed. De klant wordt aangeraden de gehuurde goederen te verzekeren tegen eventuele storm- of waterschade, Joris Verspecht wordt niet verantwoordelijk gesteld voor deze schade. Eventuele kosten na dergelijke schade kunnen verhaald worden op de klant.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden, gebouwen, grasvelden, installaties of goederen, ongeacht deze zich binnen of buiten de tent bevinden, veroorzaakt door slechte weersomstandigheden, derden, de huurder zelf, verplaatsingen of door de op- en  afbouw.

Bij opkomend onweer zal de huurder de tent volledig afsluiten aan de windzijde of de tent helemaal niet afsluiten (dit is het veiligste!). De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met Joris Verspecht 0477 73 85 66 . Bij hele zware rukwinden boven de 55 km/uur of storm dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen.

6  Waarborg en schade
Indien er schade wordt toegebracht aan de verhuurde goederen, wordt de reële kostprijs voor vervanging gerekend aan de klant + de verplaatsingskosten die moeten gemaakt worden om het materiaal te vervangen. Dit bedrag wordt afgehouden van de waarborg, indien er een waarborg is. Is het bedrag van de waarborg niet voldoende, dan zal een bijkomende factuur worden opgemaakt.

7   Eigendomsrecht
 De verhuurde goederen blijven eigendom van Joris Verspecht, ook bij faling van de klant. De huurder dient voor de gehuurde goederen te zorgen als een goede huisvader en neemt de nodige maatregelen om diefstal of beschadiging te voorkomen. Bij diefstal of onherstelbare schade, wordt de nieuwprijs doorgerekend aan de huurder.  Verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper zolang ze niet betaald zijn.

8  Annulering
Indien de huurder langer dan één maand voor de dag van de reservatie annuleert betaalt de huurder € 12,50 administratiekosten per gereserveerde tent. Tussen één maand en 15 dagen voor de dag van reservatie dan bedragen de annulatiekosten 20% van de overeengekomen huurprijs met een minimum van € 15. Annuleert de huurder tussen de 15 en 8 dagen voor de dag van reservatie dan bedragen de annulatiekosten 40%. Is de annulatie 7 dagen of minder voor de afgesproken datum dan zijn de annulatiekosten 50%. Bij onvoorziene omstandigheden (overlijden, slechte weersvoorspellingen vanaf 5 beaufort en meer, maatregelen opgelegd door overheid) kan een herboeking gebeuren binnen de acht maanden en moet er enkel een administratieve kost betaald worden van € 12,50 per gereserveerde tent.


9 Huurprijs
De huurprijs wordt enkel vastgesteld door een offerte, opgemaakt door Joris Verspecht (TENTenEVENT). Prijzen op de Webshop zijn niet bindend.  De transportkosten worden nadien nagerekend.  Indien de totale huurprijs lager is dan € 20,00 worden er € 5,00 administratiekosten aangerekend. Voor leveringen op zaterdag of zondag kan een extra kost van 20% aangerekend worden.
 
10 Geschillen
Alle geschillen in verband met deze huurovereenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel.